Konkurs Publik - Hidromorava

Shpërndajeni & Komentojeni

 

Kompania Rajonale e Ujësjellësit
“Hidromorava” SH.A
Regional Company for Water
“Hidromorava” J.S.C
Gjilan, Rr. Vllezrit Frasheri p.n. Gjilan – Kosovë
tel: 0280 325 658
 

Në bazë nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-2012 , nenit 8. të Rregullores mbi themelimin e mardhënies së punës në KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për
Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, KRU “Hidromorava”-sha Gjilan shpall :
K O N K U R S  P U B L I K
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Njësin Operative Kamenicë pranë KRU “Hidromorava”-sha Gjilan: 

Një / 1 / Mirëmbajtes i pajisjeve elektro – mekanike.
1 Titulli I pozites : Mirëmbajtës i pajisjeve elektro – mekanike.
Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)
Kohëzgjatje e kontratës punuese: Kohë të caktuar
Orari i plotë : 40 orë në javë
Paga: Ne pajtim me politiken zhvillimore te KRU”Hidromorava”-sha Gjilan
Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive te punës:

• kryen punët dhe detyrat punuese në mirmbajtjen e elektopompave ;
• rregullisht percjell dhe bën mirëmbatjen e eElektropompave ;
• njofton përgjegjësin e tijë për eliminimin e defekteve si dhe nevojën e ndrrimit
te ndonjë pjese;
• kujdeset për rregullshmërin e punës të paisjeve;
• kujdeset për rezervimin e pjesve rezerv dhe të materjalit hargjues që nevoitet për punë;
• përgadit raport javor dhe mujor për punënt e kryera si dhe pengesave që has në teren;;
• kryen edhe punë tjera në kuader të lëmisë së vetë dhe me urdher të MNJO.Kam
Përgatitja Shkollore:
- Kualifikimi shkollor: Shkolla e Mesme –- Së paku një /1/ vitë përvojë pune profesionale të dëshmuar
me çertifikatat e punës profesionale ;
- Njohja e punës me kompjuter Word & exsel
Çdo kandidat (aplikues) për poziten e lartcëkur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e
domosdoshëm si vijon:
1. Dëshmi të kualifikimit shkollor, fotokopje e noterizuar;
2. Dokumentin e identifikimit;
3.Aplikacioni
4.Çertifikatën se nuk është nën hetime dhe nuk është i dënuar për ndonjë vepër penale,
5.Çertifikatën mjekësore ( për shkak të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve pjesëmarrës në konkurs
në fund të procedurës rekretuese e njejti/a do të kërkohet vetëm nga kandidati më i sukseshëm ).
Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën për personel.
Afati i aplikimit është 15 ditë, nga dita e shpalljes publike , në tabelën e shpalljeve publike të kompanisë
edhe atë nga data 12.09.2023 deri më datë 27.09. 2023, ora 16:00.

Kompania Rajonale e Ujësjellësit
“Hidromorava” SH.A
Regional Company for Water
“Hidromorava” J.S.C
Gjilan,
Rr. Vllezrit Frasheri p.n. Gjilan – Kosovë
tel: 0280 325 658
 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes
së testimit me shkrim përmes postës elektronike dhe tabelës së shpalljeve publike të Kompanisë.
Dokumentet e pranuara të aplikantëve në fotokopje nuk kthehen.

Tags:

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
...
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com